آموزش نرم افزار EndNote

قابلیت هاي نرم افزار Endnote

 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی به شکل کتابخانه مجازي
 • برقراري ارتباط با بانکها و پایگاههاي اطلاعاتی و جستجوي اطلاعات در آنها
 • انتقــال و ذخیــزه اطلاعــات کتاب شــناختی مقــالات بازیــابی شــده از بانکهــا و پایگاه هــاي اطلاعــاتی در کتابخانه مجازي
 • تهیه فهرست منـابع و مآخـذ بـراي پایـان نامـه، مقالـه و … براسـاس 2300 نـوع اسـ تانداردهاي کتابنامـه نویسی
 • به روز رسانی کتابخانه دیجیتال از طریق ارتباط با بانکها و پایگاههاي اطلاعاتی
 • امکان انتقال اطلاعات کتابشناختی منابع از طریق سیستم دستی( ورود اطلاعات )
 • ذخیره و سازماندهی جداول، تصاویر و نمودارها در کتابخانه مجازی

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 • قابلیت هاي نرم افزار Endnote
 • ابزارها و امکانات لازم براي استفاده از نرم افزار Endnote
 • ایجاد کتابخانه مجازي
 • ورود اطلاعات( منابع و مآخذ )
 • ورود منابع و مآخذ : دستی ( تایپ اطلاعات)  ورود منابع و مآخذ

قیمت فایل : 1000 تومان