آموزش نرم افزار Endnote

ﻣﻘﺪﻣﻪ : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﻫﺮ روزه ﺑﺮ اﻫﻤﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي آﺳﺎن در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺮف وﻗﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت را ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪك ﺑﺮاﺣﺘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت دارد.

  • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزي
  • ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در آﻧﻬﺎ
  • اﻧﺘﻘــﺎل و ذﺧﯿــﺰه اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘــﺎﻻت ﺑﺎزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺪه از ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه های اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزي
  • امکان وارد کردن فایلهای PDF به برنامه و جستجو در آنها
    امکان تبادل تا 10.000 رفرنس بین سیستم خود و اینترنت و به اشتراک گذاری منابع
    امکان استاندارد سازی منابع و مآخذ تحقیقات شما

قیمت : 7000 تومان

درباره‌ی mhamidreza81

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code