آموزش MSP 2013

در آموزش MSP 2013 این مطالب را فرا خواهید گرفت :

 • WBS یا در اصطلاح ساختار شکست کار
 • جدول Gantt Chart
 • دسته بندی فعالیت ها
 • سطوح فعالیت
 • انواع فعالیت ها از نظر قیود زمانی
 • محاسبیه زمان
 • فعالیت های دوره ای
 • نحوه ازتباطات بین فعالیت ها
 • تخمین ز مان فعالیت
 • CPM – روش مسیر بحرانی
 • مسیر بحرانی در Gantt Chart
 • مسیر بحرانی Network Diagram
 • تعریف و تخصیص منابع
 • گزارش گیری منابع