جزوه مبانی مهندسی برق مهندسی صنایع

جزوه مبانی مهندسی برق دانشگاه بم

این جزوه شامل 91 صفحه و قسمت های زیر است:

 • اصل پابستگی انرژی
 • اتصال ستاره و مثلث
 • عنصر ذخیره انرژی
 • اعداد مختلط
 • انواع توان
 • مدارهای قصم ولتاژ و قصم جریان
 • تعریف سیملوله
 • انرژی ذخیره شده در سیملوله
 • جمع اعداد مختلط
 • ضرب و تقسیم اعداد مختلط
 • تعریف اسپرانسی
 • ادمنیانس
 • توان با حضور خازن و سلف
 • مدارهای مغناطیسی
 • تحلیل مدارهای مغناطیسی
 • منحنی اشباع مغناطیسی
 • تلفات هسته های مغناطیسی
 • انواع موتورها
 • انواع سیم بندی های آرمیچر
 • ماشین های الکتریکی DC
 • انواع ماشین ها
 • مدل واقعی ترانسفورماتور
 • و…