جزوه نگهداری و تعمیرات مهندسی صنایع

جزوه نگهداری و تعمیرات دانشگاه بم

این جزوه شامل قسمت های زیر است:

 • مدیریت فنی
 • تعریف ترو تکنولوژی
 • راهبردی
 • فعالیت های اساسی نت
 • حرف ترو تکنولوژی
 • راهبردی
 • عوامل موثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات و پیشگیری
 • هزینه های کلی نت
 • روند تغییرات
 • شناخت موارد مربوط به نت در محیط یک کارخانه
 • عوامل شناسایی محیط کار
 • انواع سازمان های نت
 • تعریف انحراف معیار
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت اطمینان سیستم های مرکب
 • ترکیب های موازی
 • ترکیب های مختلط
 • کارکردهای اقتصاد مهندسی در نت
 • و…