جزوه کنترل موجودی 2

جزوه کنترل موجودی 2 رشته صنایع استاد زمانی

این جزوه دارای 52 صفحه و قسمت های زیر است:

 • مقدار اقتصادی سفارش
 • نقطه سفارش
 • مدل های قطعی اندازه سفارش
 • مفهوم 65
 • MRP
 • تعریف سیکل نمونه
 • انواع مدل های چند محصولی
 • برنامه ریزی سفارشات و کنترل تولید چند کالایی
 • انواع وابستگی ها
 • برنامه ریزی سفارشات چند کالایی
 • مدل تک دوره ای
 • سیستم مرور دوره ای
 • کاربرد توزیع نرمال
 • انواع مدل های احتمال
 • و…