فایل pdf جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه بم

این جزوه شامل 45 صفحه و بخش های زیر می باشد:

 • تعریف احتمال
 • اصول احتمال
 • قاعده های احتمال
 • قوانین شمارش
 • فضای احتمال نامتناهی شمارش پذیر
 • احتمال شرطی
 • متغیرهای تصادفی
 • تابع توزیع تجمعی
 • خواص توزیع
 • توزیع احتمال پیوسته
 • توزیع احتمالات دو متغییره
 • توزیع احتمالات حاشیه ای
 • توزیع احتمال شرطی
 • توزیع احتمال توابع چند متغییره
 • واریانس
 • کواریانس
 • ضریب همبستگی
 • توزیع های آماری
 • و…

[zarinpalpaiddownloads id=”5″]