خانه / 2019 / ژوئن

بایگانی/آرشیو ماهانه: ژوئن 2019

آموزش نرم افزار Endnote

ﻣﻘﺪﻣﻪ : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﻫﺮ روزه ﺑﺮ اﻫﻤﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ …

بیشتر بخوانید »

آموزش نرم افزار MSP 2013

در این بخش، آموزش نرم افزار MSP 2013 را برای شما همراهان سایت ایران کاتب آماده کرده ایم. نرم افزار Microsoft Project یا همان MSP یک نرم افزار عالی و چر کاربرد جهت پایه گذاری و مدیرت پروژه میباشد . نرم افزار MSP یکی از قوی ترین و قدیمی ترین …

بیشتر بخوانید »